Partnerzy


Z zestawienia powyższych

Z zestawienia powyższych postanowień wynika, iż obowiązkiem ubezpieczeniowym nie zostały tutaj generalnie objęte osoby fizyczne, realizujące konkretne prace w oparciu o umowy o dzieło, jeśli nie ma to miejsca w warunkach, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Należy jednak zaznaczyć, iż obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, według art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podlegają także osoby prowadzące pozarolniczą działalność, którymi w myśl art. 8 ust. 6 powyższej ustawy są trzy kategorie podmiotów:

– 1) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

– 2) osoby wykonujące wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz

– 3) twórcy i artyści.

Jest to o tyle istotne

Jest to o tyle istotne w kontekście zawierania umów o dzieło, iż dochodzić do niego może w działalności zarobkowej każdej z wymienionych powyżej kategorii, co zresztą przedstawia się bardzo podobnie jak w przypadku problematyki opodatkowania umów o dzieło podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym przypadku właśnie grupa twórców i artystów. W kontekście obowiązku ubezpieczeniowego odnośnie do objęcia nim niektórych przypadków umów o dzieło pojawia się mianowicie praktyczne pytanie o obejmowanie nim tych umów, jeśli powstaje w oparciu o nie konkretny utwór, w związku z czym dochodzi jednocześnie do odpowiednich dyspozycji (klauzul) w zakresie prawa autorskiego lub praw pokrewnych: rozporządzających lub licencyjnych.

Leave a Reply