WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

2015-03-21 Prawo  No comments

Przez wykonanie zobowiązania należy rozumieć spełnienie świadczenia lub świadczeń, jakie na strony nakłada treść stosunku zobowiązaniowego. Wykonują zobowiązanie wynajmujący i najemca, pierwszy przez udostępnienie wynajętej rzeczy, drugi przez płacenie czynszu w umowie sprzedaży sprzedawca przenosi na kupującego prawo własności i wydaje mu rzecz, ten zaś płaci ustaloną cenę itd.

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią oraz w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego i ustalonym zwyczajom (art. 354 § 1 k.c.).

Decydujące znaczenie dla oceny, czy dłużnik wykonał zobowiązanie we właściwy sposób, ma treść zobowiązania, zwłaszcza gdy wynikło ono z zawartej przez strony umowy. Strony powinny wówczas tak się zachować, takie wykonać czynności, jakie zostały ustalone w umowie. Pozostałe wymogi określone w art. 354 § 1 k.c. mają w praktyce mniejsze znaczenie.

Dłużnik powinien spełnić swoje świadczenie w całości. Jednakże wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, nawet jeśli cała wierzytelność jest już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia naruszałoby jego uzasadniony interes. Dotyczy to zwłaszcza zobowiązań pieniężnych, które z natury rzeczy są podzielne, a każda spłacona część należności polepsza sytuację wierzyciela. Jeśli więc dłużnik w umówionym terminie zwraca jedynie 1000 zł zamiast umówionych 5000 zł, wierzyciel nie może odmówić ich przyjęcia powołując się na fakt, że dłużnik powinien w tym terminie zwrócić całość.

Dłużnik w zasadzie nie ma obowiązku spełnić świadczenia osobiście, może to za niego zrobić inna osoba. Dotyczy to między innymi wszelkich świadczeń pieniężnych. Obowiązek osobistego spełnienia świadczenia istnieje tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z umowy lub jednostronnej czynności prawnej albo z właściwości świadczenia, albo gdy tak stanowi ustawa. Strony w każdym przypadku mogą się umówić, że świadczenie zostanie spełnione przez dłużnika osobiście. Gdy klient zamówi portret u znanego malarza, to sama właściwość tego rodzaju świadczenia narzuca artyście obowiązek osobistego wykonania. Co do obowiązku osobistego wykonania zobowiązania wynikającego z ustawy, to na przykład przepisy regulujące umowę zlecenia nakazują, z pewnymi tylko wyjątkami, przyjmującemu zlecenie wykonać je osobiście (art. 739 § 1 k.c.).

Wierzyciel ma obowiązek współdziałać przy wykonaniu zobowiązania, na przykład klient powinien stawić się do przymiarki u krawca, lokator udostępnić malarzowi mieszkanie, które ma być odnowione itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>