Wniosek o udzielenie zezwolenia

Wniosek o udzielenie zezwolenia, łącznie z projektem statutu i aktu założycielskiego składa się nie później niż na 6 miesięcy przed początkiem roku budżetowego, w któiym ma nastąpić uruchomienie szkoły. Do wniosku załącza się wykaz nauczycieli, łącznie z dyrektorem, przewidywanych do zatrudnienia i opis ich kwalifikacji, informacje o liczbie uczniów i liczbie oddziałów. Dołącza się również zobowiązanie dotyczące utrzymania szkoły, zapewnienia warunków kadrowych i organizacyjnych, pozwalających na realizację zadań statutowych oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. Osoba prawna załącza kopię statutu, a fizyczna – dane personalno-adresowe. Zezwolenie na założenie szkoły może być udzielone, jeżeli akt założycielski i projekt statutu są zgodne z Ustawąo systemie oświaty, jeżeli szkoła stanowić będzie uzupełnienie sieci szkół, a profil kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami gospodarczymi regionu. Założyciel powinien zapewnić odpowiednie warunki realizacji zadań statutowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty szkołą publiczną jest szkoła, która: – 1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

– 2) przeprowadza rekrutację uczniów na podstawie zasady powszechnej do-stępności,

– 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

– 4) realizuje:

– a) programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, a w przypadku szkół zawodowych również podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie lub profilu kształcenia zawodowego,

– b) ramowy plan nauczania,

– 5) respektuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Leave a Reply