Społeczne organy w systemie oświaty

Krajową Radę Oświatową jako organ opiniodawczy i wnioskodawczy tworzy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 45 Ustawy o systemie oświaty. Powstaje ona na wniosek wojewódzkich rad oświatowych reprezentujących co najmniej lA województw. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewódzkich rad oświatowych, po jednym z każdego województwa, oraz po jednym przedstawicielu centralnych struktur związkowych zrzeszających na-uczycieli. Trzyletnia kadencja, praca według własnego regulaminu, możliwość powołania stałych i doraźnych komisji – to elementy, które pozwalają Krajowej Radzie zająć się istotnymi sprawami oświaty. Krajowa Rada opracowuje i przedstawia ministrowi projekty założeń polityki oświatowej państwa, w tym propozycje udziału nakładów budżetowych na oświatę oraz opiniuje:

– projekt ustawy budżetowej w części dotyczącej oświaty i przedstawia swoją opinię komisjom sejmowym i senackim,

– kryteria podziału środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– koncepcję kształcenia, w tym ramowe plany nauczania i zakres obowiązujących podstaw programowych,

– projekty aktów prawnych dotyczących oświaty.

Krajowa Rada

Krajowa Rada może występować z wnioskami dotyczącymi spraw oświaty do naczelnych organów administracji państwowej.

Zgodnie z art. 48 Ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki sa-morządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym or-ganie. Do zadań rad oświatowych należy:

– badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu te-rytorialnego,

– opiniowanie budżetu w części dotyczącej oświaty,

– opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek,

– opiniowanie aktów prawa miejscowego, Wydanych w sprawie oświaty,

– wyrażanie opinii i wniosków w sprawach oświaty.

Sejmik wojewódzki

Sejmik wojewódzki, rada powiatu i rada gminy ustalają skład i zasady wyboru członków rady oświatowej oraz regulamin jej działania.

Rada szkoły (placówki) może, ale nie musi, działać na terenie szkoły. Zadania i uprawnienia rady szkoły są znaczne, stąd nie bez znaczenia jest właściwy jej wybór. Rada szkoły uchwala bowiem statut szkoły i jego zmiany, przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniuje plan finansowy szkoły. Może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora albo innego zatrudnionego tam nauczyciela. Wnioski te mają dla organu wiążący charakter. Rada szkoły opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły, występując z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, do wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. Rada szkoły może gromadzić fundusze ze składek dobrowolnych i z innych źródeł. Zasady wydatkowania środków określa regulamin rady.

Leave a Reply