Rada rodziców

– 2. Członkowie Rady lub dyrektor mogą zgłosić uzupełnienie i uwagi lub wnioski formalne do po-rządku zebrania.

– 3. Uzupełnienie porządku zebrania i przyjęcie wniosku wymaga głosowania Rady.

– 1. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

– numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,

– stwierdzenie kworum,

– listę członków Rady i zaproszonych osób,

– zatwierdzony porządek obrad,

– stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

– przebieg zebrania, głosy w dyskusji, przedmiot zgłoszonych wniosków,

– czas trwania zebrania,

– podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady.

– 2. Protokół udostępnia się członkom Rady do wglądu w ciągu 5 dni od daty zebrania.

– 3. Członkowie Rady mają prawo w ciągu 14 dni zgłaszać przewodniczącemu Rady uwagi do treści protokołu.

– 4. Uwagi te są rozpatrywane na najbliższym zebraniu Rady.

Rada rodziców. W szkole (placówce) może działać rada rodziców stanowiąca ich reprezentację. Artykuły 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty wyjaśniają, że zasady tworzenia rady ustala ogół rodziców. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, może on również przybrać inną nazwę. Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł. Zasady użytkowania funduszy rada rodziców określa w regulaminie.

Leave a Reply