Partnerzy

Podział rzeczy

– Podstawowym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy nieruchome (nieru-chomości) i rzeczy ruchome (ruchomości). Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca przedmiot odrębnej własności (grunt) wraz ze wszystkim, co jest z nią trwale związane, zabudowaniami, drzewami i innymi częściami składowymi. Wyjątkowo jako nieruchomość może być traktowany także sam budynek lub jego część (lokal), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Ruchomość to każda rzecz, która nie jest nieruchomością.

– Rzeczy dzielą się także na podzielne i niepodzielne. Oczywiście fizycznie rzecz biorąc każda rzecz może być podzielona. Zakwalifikowanie rzeczy do jednej bądź drugiej grupy jest więc zależne od tego, czy może być ona podzielona bez istotnej zmiany oraz utraty wartości (np. bochenek chleba), czy też nie (np. maszyna do pisania).

– Rzeczy dzielą się na indywidualnie oznaczone i gatunkowo oznaczone. Rzeczą indywidualnie oznaczoną jest rzecz posiadająca własne cechy, jej tylko właściwe (np. egzemplarz książki włączony do biblioteki i podpisany przez właściciela, obraz znanego malarza). Rzeczami gatunkowo oznaczonymi są rzeczy określane jedynie przez wskazanie gatunku oraz oznaczenie ilości, miary i ciężaru (zboże, węgiel, ziemniaki). O charakterze rzeczy decyduje w danym stosunku prawnym wola stron. Książki stojące na półce w księgarni są rzeczami

gatunkowo oznaczonymi, natomiast jedna z tych książek kupiona już przez nabywcę i używana przez niego, uzyskuje cechy czyniące z niej rzecz indywidualnie oznaczoną.

– Istotne znaczenie gospodarcze ma podział na rzeczy znajdujące się w obrocie i rzeczy wyjęte z obrotu, w zależności od tego, czy mogą być swobodnie sprzedawane, wynajmowane itp., czy też istnieje zakaz obrotu prawnego takimi rzeczami. Kategorię pośrednią stanowią rzeczy ograniczone w obrocie, tzn. takie, które mogą stanowić przedmiot obrotu tylko w ograniczonym zakresie, np. między jednostkami gospodarczymi.

– W obrębie stosunków gospodarczych występuje podział na środki trwałe i środki obrotowe.

– Wreszcie występuje podział na rzeczy z używalne i niez używalne. Do pierwszej grupy należą rzeczy, których normalny użytek gospodarczy polega na zużyciu lub zbyciu (np. artykuły żywnościowe, pieniądze). Natomiast pozostałe rzeczy nazywamy niezużywalnymi (np. maszyny), choć oczywiście z biegiem czasu i one się zużywają.

Leave a Reply