Konfrontacja przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych

Z kontekstu podatkowego, a mianowicie treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wnosić, iż dla celów poboru składek na ubezpieczenie społeczne ustawodawca jako umowy o dzieło w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, traktuje zarówno umowy o dzieło nie dotyczące utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, jak i umowy o dzieło, będące jednocześnie umowami rozporządzającymi lub licencyjnymi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powyższy przepis ustawy podatkowej stanowi bowiem, iż 50-procentowe koszty uzyskania przychodów – z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami – oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Konfrontacja przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych w tym zakresie wykazuje o tyle niekonsekwencję ustawodawcy, iż umowy rozporządzające i licencyjne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązkiem ubezpieczeniowym nie zostały objęte, w odróżnieniu od umów o dzieło. W związku z tym za niesłuszne należałoby uznać potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tytułu tego rodzaju umów licencyjnych lub rozporządzających, które nie są jednocześnie umowami o dzieło.

Leave a Reply