Partnerzy


Zebranie Rady uczniów

– 2. Obowiązujące kworum oznacza połowę plus jeden członek Rady.

– 1. Glosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Przeprowadza je przewodniczący lub osoba prowadząca zebranie Rady.

– 2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartkami do głosowania. Przeprowadza je 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

– 1. Przedstawiciele uczniów nie biorą udziału w rozpatrywaniu następujących spraw:

– 2. Ograniczenie to dotyczy zebrań Rady, Prezydium i komisji.

– 3. W takiej sytuacji kworum liczy się w stosunku do liczby członków Rady niebędących uczniami.

– 1. Załatwienie sprawy należącej do kompetencji Rady wymaga podjęcia uchwały przez głosowanie podczas zebrania Rady.

– 2. Rada dokumentuje swoją działalność w formie protokołu.

– 1. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony wiceprzewodniczący.

– 2. Zebranie zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 'A członków Rady lub dyrektora Szkoły.

– 1. Zebrania Rady w czasie trwania rocznych zajęć szkolnych zwołuje się raz na dwa miesiące.

– 2. O terminie, godzinie, miejscu i porządku zebrania przewodniczący powiadamia członków Rady w sposób przyjęty w Szkole co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.

– 3. O zebraniu nadzwyczajnym może powiadomić na trzy dni przed terminem obrad.

– 4. Informację o zebraniu Rady umieszcza się na terenie Szkoły w miejscu zapewniającym wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z tą informacją.

– 1. Rada zatwierdza porządek zebrania w głosowaniu jawnym.

Leave a Reply