Partnerzy


Zasady przystąpienia do konkursu

– 8) oświadczenia o niekaralności karą dyscyplinarną, karą za przestępstwa popełnione umyślnie, zakazem pełnienia funkcji kierowniczej.

– 3. Kandydat nie zostaje dopuszczony do konkursu, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu MENiS z 6 maja 2003 r., o którym mowa w § 1, a także gdy złożona dokumentacja jest niekompletna lub nie odpowiada warunkom określonym w ust. 2.

– 4. Kandydat może odwołać się od decyzji o niedopuszczeniu do udziału w konkursie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od uzyskania informacji o niedopuszczeniu do konkursu.

– 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu przewodniczący komisji powiadamia członków komisji i kandydatów na 10 dni przed jego rozpoczęciem.

– 6. Prace komisji są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2A składu ko-misji,

– 7. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostaje także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

§ 6. W ramach konkursu przeprowadzana jest rozmowa z kandydatem o przedłożonej koncepcji działania szkoły, problematyce prawno-ekonomicznej i organizacyjnej szkoły, jak również o zainte-resowaniach i osiągnięciach zawodowych kandydatów.

§ 7.1. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem, który oddaje na wybranego przez siebie kandydata. Robi to pisemnie i tajnie.

– 2. Po zakończeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami przewodniczący komisji zbiera od po-szczególnych członków komisji kartki z nazwiskiem kandydata, na którego oddał głos dany członek komisji.

– 3. Przewodniczący komisji nanosi na zbiorczą kartę punktacyjną liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Wynik stanowi suma głosów uzyskanych przez kandydata.

Leave a Reply