Partnerzy


Zasady funkcjonowania I kompetencje rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, ma także wpływ na całość życia szkoły. Właściwie kierowana, odpowiednio motywowana może się stać czynnikiem decydującym o sukcesach dydaktyczno-wychowawczych szkoły, a sam dyrektor może w niej zyskać ważnego sojusznika swoich organizatorskich działań.

Radę pedagogiczną tworzy się w szkole zatrudniającej co najmniej trzech na-uczycieli. Jeżeli jest ich mniej, stają się członkami rady pedagogicznej szkoły, której punkt filialny jest podporządkowany. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, instruktorzy praktycznej nauki zawodu lub prowadzący prace wychowawcze z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca pedagogiczna jest głównym zajęciem. W zebraniach rady pedagogicznej mogą też brać udział inne osoby zaproszone przez dyrektora. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. Artykuły 40-44 Ustawy o systemie oświaty określają zasady pracy i kompetencje tego szkolnego gremium. Rada pedagogiczna pracuje w czasie zebrań plenarnych, które odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku szkolnego. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej l/j członków rady. Rada opracowuje regulamin, a jej przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie członków rady o terminie i porządku zebrania. Zebrania są protokołowane. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków.

Leave a Reply