Partnerzy


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

– 1. Załatwienie spraw z zakresu działania Rady wymaga przeprowadzenia głosowania w czasie ze-brania.

– 2. Rada dokumentuje swoje działania w formie protokołu.

– 1. Zebrania Rady są organizowane:

– 1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

– 2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

– 3) po zakończeniu zajęć szkolnych,

– 4) z inicjatywy przewodniczącego,

– 5) w miarę potrzeb.

– 2. Zebrania Rady mogą być organizowane także na wniosek:

– Rady Szkoły,

– organu prowadzącego,

– organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

– co najmniej lA członków Rady.

– 3. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać spis spraw wymagających zwołania zebrania Rady oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.

– 1. Przewodniczący opracowuje projekt porządku zebrania, ustala datę, godzinę i miejsce, następnie powiadamia członków Rady i podmioty występujące o zorganizowanie zebrania Rady o tych ustaleniach.

– 2. Zawiadomienia o terminie i proponowanym porządku zebrania dokonuje się w sposób zwycza-jowo przyjęty na dni przed zebraniem.

– 3. W wypadkach nadzwyczajnych można zebranie zwołać z terminem dniowym.

– 1. Rada zatwierdza porządek zebrania w drodze glosowania po stwierdzeniu prawomocności obrad.

– 2. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełnienia porządku.

– 3. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie.

– 1. Protokół zebrania Rady zawiera:

– 1) numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwal,

– 2) stwierdzenie prawomocności zebrania,

– 3) listę członków Rady,

– 4) zatwierdzony porządek obrad,

– 5) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,

– 6) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wnio-sków,

– 7) czas trwania zebrania,

– 8) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

– 2. Protokół z zebrania udostępnia się członkom Rady w terminie dni od dat)' zebrania.

– 3. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu.

– 4. Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały Rady – arabskimi.

Leave a Reply