Partnerzy


Zagadnienia podatkowe

Poza uzyskaniem przez podmiot wyłącznie uprawniony wynagrodzenia za udo-stępnienie swojego dzieła, konsekwencją obrotu w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych jest powstanie w związku z nim konkretnych zobowiązań podatkowych na rzecz Skarbu Państwa. Potrzeba wyeksponowania podatkowej problematyki, mimo iż nie może być ona zaliczona do tematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych, uregulowanej ustawą, wynika ze względów czysto praktycznych. Okazuje się bowiem, iż opodatkowanie podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych powoduje wiele niejasności.

Najbardziej kontrowersyjną i zarazem najczęściej podnoszoną w praktyce kwestię stanowi opodatkowanie osiąganych przez podmioty praw autorskich lub praw pokrewnych dochodów, a konkretnie występująca w ramach tego opodatkowania możliwość korzystania przez twórców i artystów wykonawców z korzystnych, 50-procentowych odliczeń kosztów uzyskania przychodów. Niemniej krótkie omówienie poświęcone zostanie także opodatkowaniu obrotu w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych podatkami obrotowymi.

Podatki istotne z punktu widzenia prawa autorskiego i praw pokrewnych podzielić można mianowicie na dwie grupy:

– 1) podatki obrotowe, do których należy podatek od czynności cywilnoprawnych oraz

– 2) podatki od przyrostu majątkowego, wśród których decydującą rolę odgrywają podatki dochodowe: od osób fizycznych i od osób prawnych. Podatki te omówione zostaną tylko wyiywkowo, tzn. biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania opodatkowania praw własności intelektualnej.

Leave a Reply