Zadania i kompetencje w dziedzinie oświaty

tym również ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim. Zadania te mają charakter obowiązkowy. Art. 18, ust. 2 pkt 9h ustawy o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek. Dotyczy to również szkół i placówek oświatowych. Gmina może też wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu czy województwa na podstawie porozumień między tymi jednostkami samorządu terytorialnego i przy zapewnieniu środków na realizację zadań. Ponieważ z dniem

– 1 stycznia 1996 r. wszystkie gminy przejęły szkoły podstawowe, tym samym szkoły stały się gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Ten zabieg ustawowy sprawił, że jednostka samorządu terytorialnego, a szczególnie jej organ stanowiący, tj. rada, została niejako zmuszona do przestrzegania Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela. O ile Karta nauczyciela odnosi się w większości do spraw pracowniczych, o tyle Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego i jej organy więcej powinności. Powinności te dotyczą zarówno organu stanowiącego jednostki samorządu teiytorialnego, jak i organów wykonawczych oraz stojących na ich czele starostów czy marszałków.

Zadania i kompetencje w dziedzinie oświaty organów stanowiących jednostek samorządu teiytorialnego, wynikające z Ustawy o systemie oświaty i ustawy

Leave a Reply