Zapewnienie środków na utrzymanie

Z tego dosyć szczegółowego rejestru zadań i kompetencji wynika, iż większość zadań spada na organy wykonawcze JST. Jeżeli równocześnie uwzględnimy fakt, że to wójt lub burmistrz (prezydent miasta), starosta czy marszałek województwa jest przełożonym służbowym dyrektora, uzasadnione staje się widzenie organu prowadzącego przez pryzmat obowiązków i uprawnień organu wykonawczego JST. Ważnym elementem warunkującym sukces organu prowadzącego jest zapewnienie środków finansowych, niezbędnych do utrzymania podległych szkół i placówek. Gwarantowanie w dochodach środków na realizację zadań oświatowych, w tym środków na wynagrodzenie nauczycieli, należy do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego (art. 5a, ust. 3 USO). Organ prowadzący może też tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych. Organ prowadzący przeznacza corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zapewnienie środków na utrzymanie prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego publicznych szkół i placówek, w tym na wynagrodzenie nauczycieli, należy do obowiązków państwa. Środki te są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w formie subwencji. Zgodnie z ustawą o finansowaniu samorządów, środki na realizację zadań oświatowo-wychowawczych są ujęte w ich dochodach lub pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej (stanowiącej część subwencji ogólnej). Finansowanie zadań oświatowych i wychowawczych wykonywanych w ramach ustawowych obowiązków państwa realizowane jest w zasadzie na dwa sposoby: bezpośrednio z budżetu państwa oraz – w przypadku szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej i przez samorządy terytorialne – w formie subwencji oświatowej.

Leave a Reply