Wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność szkoły

Wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność szkoły założyciel kieruje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu, lub do ministra właściwego do spraw kultury

– 1 ochrony dziedzictwa narodowego. Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.

Leave a Reply