W skład rady szkoły wchodzą

W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli szkoły niepełniący żadnej funkcji, rodzice wybrani przez ogół rodziców, uczniowie wybrani przez ogół uczniów. W skład rady szkoły nie wchodzą uczniowie szkół podstawowych, a w gimnazjach udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy (art. 51, ust. la USO). Rada powinna liczyć co najmniej 6 członków. Statut szkoły może określić większą ich liczbę. Również statut określa tryb wyboru członków rady. Kadencja rady szkoły trwa trzy lata, z możliwością zmiany co roku 'A jej składu. Rada szkoły wybiera przewodniczącego i uchwala regulamin pracy. W regulaminie mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. W posiedzeniach rady szkoły mogą brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zapraszane przez przewodniczącego . Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor na wniosek dwóch spośród trzech podmiotów, tj. rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniow-skiego.

W zarządzeniu MEN z 28 sierpnia 1992 r. określono typ placówek, w których w skład rady szkoły nie wchodzą rodzice bądź uczniowie (DzUrz MEN nr 6, poz. 30). Rodzice nie wchodzą w skład rady w szkołach dla dorosłych, w przedszkolach i szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej, w szkołach przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach pozaszkolnej oświaty dorosłych, w planetariach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, wojewódzkich ośrodkach politechnicznych, w szkołach przy zakładach karnych, w domach dziecka, domach wczasów dziecięcych, świetlicach, pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych.

Uczniowie nie wchodzą w skład rady szkoły w przedszkolach, w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, w szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej, w szkołach przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych, w placówkach pozaszkolnej oświaty dorosłych, w planetariach i obserwatoriach, w szkolnych schroniskach młodzieżowych, w wojewódzkich ośrodkach politechnicznych, w domach dziecka, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, w poradniach, w bibliotekach pedagogicznych. W przypadku niepowołania rady szkoły, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. Artykuły 50-52 Ustawy o systemie oświaty dają wykładnię prawną działalności rady szkoły. Rada szkoły działa według ustalonego przez siebie regulaminu. Uchwała Rady Szkoły nr z dnia w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Szkoły

Leave a Reply