Partnerzy


W przypadku pozostałych licencji

W przypadku pozostałych licencji minimalny okres dokonywania odpisów amor-tyzacyjnych jest dłuższy i wynosi 60 miesięcy (por. np. art. 22m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Mimo iż ustawa powyższa nie wspomina w ogóle o prawach pokrewnych, mieszczą się one w uzupełniającej kategorii pojęciowej „pozostałych wartości niematerialnych i prawnych”, dlatego też pięcioletni, minimalny okres amortyzowania powinien być w ich przypadku również stosowany.

Dla amortyzowania wartości ze sfeiy własności intelektualnej wykształcona została metoda liniowa. Polega ona na tym, iż odpisów dokonuje się aż do pełnego za-mortyzowania danej wartości, cały czas według tej samej stawki od stałej podstawy (którą jest wartość początkowa licencji lub prawa). Im dłuższy okres amortyzacji, tym stawka ta będzie dla poszczególnych przedziałów czasowych niższa.

Leave a Reply