Partnerzy


W postępowaniu celnym

W postępowaniu celnym o ochronę praw autorskich lub praw pokrewnych szczególnie istotne są dwie czynności: 1) inicjujące całą procedurę złożenie wniosku o ochronę oraz 2) uruchamiające realizację ochrony wydanie statuującej ją decyzji. Zarówno wniosek, jak i decyzja, są dokumentami, mającymi znaczenie dla kontroli celnej, dlatego też wnioskodawca zobligowany jest do ich przechowywania przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła ochrona towarów lub w którym wydano decyzję odmawiającą ochrony (por. zarządzenie Prezesa GUC z 23.9.1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności, MP Nr 70, poz. 688).

Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy wniosku o ochronę, to wnioskodawcą może być nie tylko właściciel praw autorskich lub praw pokrewnych, czyli podmiot wyłącznie uprawniony z ich tytułu, ale także inne osoby zainteresowane, do których należą przedstawiciele właścicieli oraz pozostałe osoby uprawnione do korzystania z chronionego dobra niematerialnego (status prawny wnioskodawcy powinien być podany w treści wniosku). Z kolei biorąc pod uwagę ograniczenia przedmiotowe, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do towarów podlegających zwolnieniu od cla, określonemu w art. 190 § 1 pkt 1-3 Kodeksu celnego.

Leave a Reply