Dyrektor szkoły jako pracodawca

Ustawa nakłada na dyrektora obowiązek współpracy z radą szkoły, radą peda-gogiczną i realizacji prawomocnych uchwał tych organów z rodzicami i samorządem uczniowskim. Jest on realizowany poprzez przedkładanie radzie szkoły do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia projektów planów pracy szkoły, składanie okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Dyrektor szkoły jako pracodawca. Zarówno ustawa – Karta nauczyciela w art. 7, ust. 1, art. 11, jak i Ustawa o systemie oświaty w art. 39, ust. 3 uznają dyrektora szkoły za kierownika zakładu pracy, tj. pracodawcę. Dyrektor jako pracodawca:

– zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

– nagradza i karze pracowników zgodnie z art. 108 § 1 kodeksu pracy.

Karta nauczyciela nakłada na dyrektora wiele dodatkowych i ważnych zadań

Karta nauczyciela nakłada na dyrektora wiele dodatkowych i ważnych zadań. Dyrektor: – dokonuje przeniesienia nauczyciela mianowanego z innej do swojej szkoły,

– przenosi nauczyciela w stan nieczynny,

– rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem,

– może skierować nauczyciela na badania lekarskie,

– stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy,

– wypłaca odprawy,

– może ustalić nauczycielowi czterodniowy tydzień pracy,

– może przydzielić nauczycielowi pracę w okresie ferii w wymiarze 7 dni,

– udziela płatnego urlopu na poratowanie zdrowia,

– ma prawo obniżyć wymiar godzin nauczycielowi ze względu na jego doskonalenie się,

– ma obowiązek dbać o zatarcie kar dyscyplinarnych,

– może zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków,

– może przedłużyć okres zatrudnienia nauczyciela w wieku emerytalnym.

Leave a Reply