Partnerzy


Szkoły

Na podstawie art. 53, ust. 3 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

Zakres kompetencji Rady Rodziców określa Statut Szkoły. Zasady tworzenia Rady określa uchwała zgromadzenia ogółu rodziców uczniów Szkoły.

– 1. Rada działa za pomocą swoich organów, którymi są:

– 1) rady klas,

– 2) przewodniczący Rady Rodziców,

– 3) Prezydium Rady Rodziców.

– 2. W skład Rady Rodziców wchodzą wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy – ro-dzice uczniów danej klasy.

Leave a Reply