Szkoła publiczna

Szkoła publiczna powinna zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość ko-rzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, z biblioteki, świetlicy, gabinetu lekarskiego i dentystycznego, pomieszczeń administracyjno- -gospodarczych oraz zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej o tym samym lub zbliżonym profilu. Jeżeli organem prowadzącym szkołę publiczną jest jednostka samorządu terytorialnego, likwidacja może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. W przypadku innych osób prawnych i fizycznych zgody na likwidację udzielić musi organ, który udzielił zezwolenia na jej założenie. Organ prowadzący jest obowiązany na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców, właściwego kuratora oraz właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze likwidacji. W przypadku szkoły niepublicznej osoba prowadząca taką szkołę ma prawo zlikwidować jąz końcem roku szkolnego, ale również zobowiązana jest co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców, organ dokonujący wpisu do ewidencji oraz urząd gminy, na terenie której szkoła jest położona, o zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły.

Leave a Reply