Partnerzy


Rozwiązanie umowy o pracę

– na mocy porozumienia stron,

– wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron,

– w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,

– z upływem czasu, na który umowa była zawarta,

– z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana umowa była zawarta. Oświadczenie strony o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Leave a Reply