Partnerzy


Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na zebraniach. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej kompetencji, jak również w sprawach:

– 1) wyboru Prezydium Rady Rodziców,

– 2) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

– 3) określenia zasad wydatkowania środków Rady Rodziców,

– 4) rozwiązania Rady.

– 1. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Szkoły.

– 2. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek Rady, zapraszać inne osoby na zebrania Rady.

– 1. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 'A rad klasowych lub dyrektora Szkoły.

– 2. Zebranie zwołuje się co najmniej razy w roku, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.

– 3. O terminie i miejscu zebrania Rady zawiadamia się członków Rady i dyrektora na 14 dni przed terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.

Leave a Reply