Partnerzy


Podmiot poszkodowany

Z drugiej strony, kwota zabezpieczenia, znajdującego się w dyspozycji organów celnych, stanowi górną granicę, do której osoby trzecie, np. właściciele podejrzanych o piracki charakter towarów, mogą zwracać się ze swoimi roszczeniami do administracji celnej. W razie zwrotu wnioskodawcy nie wykorzystanej części zabezpieczenia, po wygaśnięciu ochrony roszczenia odszkodowawcze należy kierować bezpośrednio do niego – na ogólnych zasadach postępowania cywilnego. Wystąpienie w takiej sytuacji przez poszkodowaną osobę trzecią z roszczeniem przeciwko organowi celnemu lub celnemu funkcjonariuszowi spowoduje bowiem odrzucenie pozwu przez sąd cywilny (por. art. 58 lit. c TRIPS).

Podmiot poszkodowany zatrzymaniem konkretnych towarów powinien postarać się o uzyskanie odpowiedniego egzekucyjnego tytułu wykonawczego, którym z reguły będzie prawomocny wyrok sądu cywilnego. Z tytułem tym może zgłosić się do dysponującego zabezpieczeniem organu celnego, który zobligowany jest z kwoty zabezpieczenia roszczenia poszkodowanej osoby trzeciej zaspokoić.

Leave a Reply