Partnerzy


Oświadczenie umowy

Częściowo odmienne reguły dotyczą niektórych ofert w postaci elektronicznej, zwłaszcza składanych przez przedsiębiorców. Oferta taka wiąże oferenta tylko w tym przypadku, gdy adresat niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Jeżeli ofertę składa przedsiębiorca, ma on obowiązek przed zawarciem umowy przekazać drugiej stronie w sposób jednoznaczny i zrozumiały cały szereg informacji (np.

o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, zasadach utrwalania treści zawartej umowy, zasadach wykrywania i korygowania błędów we wprowadzanych danych itd.). Te odmienne zasady nie mają jednak zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej i podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość (art. 66‘ k.c.).

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi uważa umowę za niezawartą (art. 67 k.c.).

Przyjęcie oferty powoduje zawarcie umowy, jeżeli oferta zostanie zaakceptowana w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie adresata, że ofertę wprawdzie przyjmuje, ale proponuje wprowadzenie zmiany niektórych warunków lub uzupełnienie treści umowy o nowe postanowienia, nie jest w rzeczywistości przyjęciem oferty i nie powoduje zawarcia umowy. Oświadczenie takie stanowi nową ofertę (kontrofertę).

Leave a Reply