Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostaje się w prasie wojewódzkiej i regionalnej (wykaz tytułów), w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, w szkołach gminy (powiatu) i gmin otaczających nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.

– 2. Termin postępowania konkursowego ustala przewodniczący komisji konkursowej.

Organ prowadzący szkołę w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję konkur-sową, w skład której wchodzą:

– 1) z ramienia organu prowadzącego: ob , ob , ob

– 2) 3 osoby z ramienia kuratora jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pisemnie zgłoszone organowi organizującemu konkurs w terminie ustalonym przez niniejszy regulamin: ob

Leave a Reply