Partnerzy


Odpowiedzialność hotelu

Przez rzeczy wniesione należy rozumieć rzeczy, które znajdują się w hotelu w czasie korzystania przez gościa z jego usług (oraz w zwyczajowo przyjętym, krótkim okresie przedtem i potem), albo zostały hotelowi powierzone, albo też umieszczone w miejscu wskazanym przez hotel albo przeznaczonym na ten cel. Nie są rzeczami wniesionymi w rozumieniu kodeksu cywilnego samochody i inne pojazdy mechaniczne oraz pozostawione w nich rzeczy, a także żywe zwierzęta. Hotel nie odpowiada za szkodę wyrządzoną gościowi jedynie w następujących przypadkach:

– szkoda wynikła z właściwości wniesionej rzeczy,

– szkodę spowodowało działanie siły wyższej,

– szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Ciążący na hotelu obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej gościowi jest ogólnie rzecz biorąc ograniczony do wysokości stokrotnej należności za dostarczony mu pokój za jedną dobę. Odpowiedzialność hotelu za pojedynczą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności. W pełnej wysokości hotel odpowiada, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa hotelu lub osoby w nim zatrudnionej, a także gdy przyjął rzecz na przechowanie, albo też odmówił przyjęcia, mimo że miał taki obowiązek. Hotel ma obowiązek przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w tym przede wszystkim rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną.

Leave a Reply