Partnerzy


, ob , ob ,

– 3) 2 osoby z ramienia rady pedagogicznej szkoły, wybrane prawomocną uchwałą rady pedagogicznej szkoły i zgłoszone organowi przeprowadzającemu konkurs w terminie i trybie ustalonym przez ni-niejszy regulamin: ob , ob ,

– 4) 2 przedstawicieli rodziców wybranych prawomocną uchwałą rady (szkoły, rodziców), ogólnego zebrania rodziców, zgodnie z regulaminem tego organu, zgłoszonych w terminie ustalonym przez ni-niejszy regulamin: ob , ob

– 5) przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych (po jednym z każdego związku), zgłoszeni pisemnie przez zakładową organizację związkową, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy: ob ob

– 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się ob , przedstawiciela organu prowadzącego.

Leave a Reply