Partnerzy

Kworum wymagane do podjęcia uchwały

Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi:

– 1) co najmniej 50% członków Rady w pierwszym terminie zebrania,

– 2) co najmniej 25% członków Rady w drugim terminie zebrania (wyznaczonym nawet w tym samym dniu).

– 1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu lub tworząc uchwały w formie odrębnych dokumentów.

– 2. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

– 1) numer, datę i miejsce zebrania,

– 2) stwierdzenie prawomocności zebrania (dołączona lista obecności),

– 3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

– 4) zatwierdzony porządek obrad,

– 5) przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,

– 6) treść podjętych uchwał,

– 7) podpisy przewodniczącego i protokolanta zebrania.

– 3. Uchwały wymagające zachowania formy innych dokumentów to uchwały w sprawach:

– 1) przyjęcia Regulaminu Rady łub zmiany Regulaminu,

– 2) wystąpienia z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły,

– 3) rozwiązania Rady,

– 4) innych ustalonych przez Radę Rodziców.

– 4. Dokumenty tworzone na potrzeby ust. 3 zawierają:

– 1) tytuł uchwały, składający się z numeru uchwały, nazwy organu, który ją wydal, daty podjęcia uchwały i zwięzłego opisu przedmiotu uchwały,

– 2) podstawę prawną podjęcia uchwały,

– 3) tekst uchwały,

– 4) podpis przewodniczącego.

– 1. Rodzice uczniów klasy, przy obecności co najmniej 50% osób, na pierwszym zebraniu wybiera-ją spośród siebie radę klasy w składzie:

– 1) przewodniczący,

– 2) sekretarz,

– 3) skarbnik.

– 2. Kadencja rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.

– 3. Do głosowania podczas zebrań rodziców w różnych sprawach stosuje się przepisy § 8.

Leave a Reply