Kryterium zdolności

Kryterium zdolności do gospodarczego wykorzystania ma dwa aspekty. Z jednej strony, prawo lub licencja mogą być wykorzystywane przez samego podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z długiej zaś strony, określony składnik majątku nie przestanie być traktowany jako wartość niematerialna lub prawna, mimo iż oddany zostanie przez podatnika innemu podmiotowi do używania na podstawie umowy dzierżawy, umowy licencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.

W tym drugim przypadku użyczający prawa się nie wyzbywa, ale je w określonym zakresie udostępnia, np. występując w charakterze licencjodawcy. Dobro niematerialne stanowi wówczas własność lub współwłasność danego podatnika.

Jednak dla uznania prawa majątkowego za wartość niematerialną i prawną status właścicielski nie jest konieczny. Do uznania prawa za taką wartość wystarczy bowiem, iż podatnik korzysta z prawa majątkowego na podstawie umowy dzierżawy, umowy licencyjnej lub innej umowy, jeśli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Leave a Reply