Partnerzy


KOMISJE RADY

– 1. Do pomocy w realizacji zadań, a w szczególności do przygotowywania materiałów na zebranie, Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje.

– 2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności i likwidacja komisji wymagąjąformy uchwały. W tym samym trybie dokonuje się zmian w zakresie działalności ko-misji oraz w jej składzie osobowym.

– 3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE

– 1. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

– 2. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową ich treść.

– 3. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza tekst jed-nolity Regulaminu.

Leave a Reply