Partnerzy


Forma aktu notarialnego

Ma ona zarazem walor czynności prawnej z datą pewną, gdyż poświadczenie podpisu winno być zaopatrzone datą.

– Forma aktu notarialnego polega na sporządzeniu czynności prawnej przez notariusza według udzielonych mu wskazówek i podpisaniu jej przez strony. Jest ona wymagana na przykład dla wszystkich umów przenoszących własność nieruchomości (sprzedaż, darowizna, dożywocie i in.).

– Inne formy szczególne związane są zwłaszcza z rozwojem techniki. Ich pojawienie się może mieć na celu ułatwienie i uproszczenie dokonywania czynności prawnych, przede wszystkim zawierania umów. Już obecnie zyskują na znaczeniu umowy zawierane elektronicznie, co być może ma przyszłość w umowach bankowych, przez Internet itp. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem, jest równoważne z oświadczeniem złożonym na piśmie. Do pomyślenia są także rozmaite ekscentryczne formy czynności prawnych, jak ustalenie przez strony, że ich przyszłe umowy wymagają wyrycia na złotej blasze itp. – co w praktyce jest mało prawdopodobne, ale prawnie możliwe.

Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej samej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały dla jej zawarcia. Wypowiedzenie umowy zawartej na piśmie, odstąpienie od takiej umowy lub jej rozwiązanie za zgodą stron wymaga formy pisemnej. Także wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy zawartej w innej formie szczególnej wymaga stwierdzenia pismem. Natomiast rozwiązanie takiej umowy za zgodą stron wymaga zachowania formy przewidzianej dla jej zawarcia.

Brak formy szczególnej innej niż zwykła forma pisemna (punkty 2-5) powoduje nieważność czynności prawnej. Nie dotyczy to przypadków, w których forma szczególna była zastrzeżona jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej {ad eventum).

Leave a Reply