Dyrektor jako organ administracji oświatowej

Dyrektor jako organ administracji oświatowej. Dyrektor szkoły i placówki jest organem administracji publicznej w sprawach oświaty. To sprawia, że jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 19 USO dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. Dyrektor szkoły musi współpracować z nadzorem pedagogicznym, któiy działa zgodnie z art. 33 USO. Przyjmuje zlecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru i w ciągu 7 dni może zgłosić do organu sprawującego nadzór ewentualne zastrzeżenia do powyższych. Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie uwzględni tych zastrzeżeń, dyrektor jest zobowiązany powiadomić ten organ w terminie 30 dni o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym tworzy program poprawy efektywności kształcenia i wychowania, uwzględniający uwagi organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie do trzech miesięcy. Ma również obowiązek rozpatrzyć wnioski organu prowadzącego w sprawach dydaktyczno- -wychowawczych i udzielić na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni. Dyrektor podejmuje decyzje administracyjne dotyczące:

– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły (art. 16, ust. 8),

– odroczenia obowiązku szkolnego (art. 16, ust. 4),

– zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16, ust. 8),

– skreślenia z listy uczniów (art. 39, ust. 2 i 2a),

– zezwolenia na indywidualny tok nauki (art. 66, ust. 1).

Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów

Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego z wyjątkiem szkoły podstawowej i gimnazjum.

Leave a Reply