Partnerzy


Do spraw o ogólniejszym charakterze

Do spraw o ogólniejszym charakterze należąjeszcze dwie kwestie: 1) powiązania podatków z obrotem cywilnoprawnym w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz 2) kontekst międzynarodowy opodatkowania praw autorskich i praw pokrewnych.

W przypadku opodatkowania, związanego z prawami autorskimi i prawami po-krewnymi decydujące znaczenie mają publicznoprawne stosunki na linii podatnik – organ podatkowy, w przeciwieństwie do opartego na równej formalnie pozycji stron obrotu cywilnoprawnego. Mimo to obrót ten stanowi niezbędny warunek opodatkowania podmiotów wyłącznie uprawnionych, także występujących w roli licencjodawców oraz następców prawnych tych podmiotów. Efektem dokonywanych transakcji jest bowiem zaistnienie podstawy opodatkowania, którą w zakresie obrotu majątkowymi prawami autorskimi lub majątkowymi prawami pokrewnymi stanowi dochód w postaci otrzymanego wynagrodzenia (podatki dochodowe) oraz wartość przenoszonego prawa, wyrażona w jego cenie (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Leave a Reply