Partnerzy

Autorskie umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Status prawny twórców i artystów wykonawców w kontekście problematyki ubezpieczeń społecznych zmieniło wpisanie do art. 8ustawyz 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) ust. 2a, stwierdzającego, iż za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przepis ten nabiera pełnego znaczenia w powiązaniu z art. 6 powyższej ustawy, który w ust. 1 pkt 1 stanowi, iż obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, zaś w ust. 1 pkt 4 nakłada ten obowiązek również na osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Leave a Reply