Partnerzy


Zgodnie z art. 6a, ust. 5 Karty nauczyciela

Zgodnie z art. 6a, ust. 5 Karty nauczyciela samorząd uczniowski zyskał prawo wydawania opinii o nauczycielu podczas oceny jego pracy przez dyrektora szkoły: Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Ten zapis nie nakłada na dyrektora obowiązku zasięgania takiej opinii, lecz upoważnia go do tego.

W zarządzeniu MEN nr 35 z 27 października 1992 r. (DzUrz MEN nr 8, poz. 37) podano wykaz placówek, w których nie tworzy się samorządu. Są to: przedszkola, szkoły specjalne, szkoły przy zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich, w ogródkach jordanowskich, planetariach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, wojewódzkich ośrodkach politechnicznych, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuń- czych, w poradniach specjalistycznych, w bibliotekach pedagogicznych.

Leave a Reply