Partnerzy

Zadania organów prowadzących szkoły

– 8.1. Kto może zakładać, prowadzić i utrzymywać szkoły Zgodnie z art. 5, ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, szkoły (placówki) mogą być zakładane przez jednostkę samorządu terytorialnego, osoby prawne i osoby fizyczne. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Ustawa daje również ministrom właściwym do spraw we-wnętrznych, obrony narodowej, sprawiedliwości, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa i ochrony środowiska prawo do zakładania i prowadzenia szkół. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zakłada i prowadzi szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym oraz szkoły o charakterze eksperymentalnym. Rozporządzeniem z 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (DzU nr 46, poz. 438) Minister Edukacji Narodowej i Sportu określił warunki udzielania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osoby prawne lub fizyczne.

Na podstawie tego rozporządzenia wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: – oznaczenie założyciela szkoły i jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

Leave a Reply