Partnerzy

Wnioskodawca

Wnioskodawca musi się jednak liczyć z tym, że kwota zabezpieczenia, jaką będzie zobowiązany wyłożyć, może wzrosnąć. Już po zatrzymaniu towarów organ celny ma bowiem prawo w drodze odrębnej decyzji zobowiązać go do podwyższenia sumy zabezpieczenia, jeśli okaże się, iż w dotychczasowej wysokości nie pokrywa ono w całości kosztów dozoru celnego i przewidywanych roszczeń osób trzecich. Tego rodzaju korekty organ celny dokonuje w oparciu o stwierdzony po zatrzymaniu towarów stan i wartość podejrzanej o piracki charakter przesyłki. Brak pokrycia podwyższonej kwoty zabezpieczenia grozi wnioskodawcy utratą ochrony w konkretnym przypadku na skutek zwolnienia przez organ celny zatrzymanych towarów.

Ważna jest poza tym postać, w jakiej zabezpieczenie jest dokonywane. W grę wchodzą tutaj dwie ewentualności: 1) depozyt w gotówce (por. zarządzenie Ministra Finansów z 6.10.1997 r. w sprawie określenia sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów, mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny, MP Nr 76, poz. 704) albo 2) gwarancji udzielonej przez jednego z upoważnionych gwarantów, których listę zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z 20.10.1997 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (MP Nr 80, poz. 783).

Leave a Reply