Partnerzy


Warunki zaliczania praw i licencji do wartości niematerialnych i prawnych

Istnieją obecnie dwie podstawowe przesłanki uznawania praw własności intelektualnej i licencji z ich zakresu za wartości niematerialne i prawne. Są to kryteria czasu używania oraz zdolności do gospodarczego wykorzystania. Nie ma natomiast obecnie wymogów wartościowych co do zaliczenia danego składnika majątkowego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych do wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli chodzi o kryterium czasu używania, to ustawodawca przewidział jako termin graniczny jeden rok. Np. art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się pojęciem „przewidywanego okresu używania”, z czego wynika, iż to podatnik powinien ustalić, jak długo określone prawo będzie przez niego używane.

Leave a Reply