UMOWA UŻYCZENIA

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Biorący rzeczy w używanie obowiązany jest zwrócić tę samą rzecz w niepogor- szonym stanie. Przedmiotem użyczenia mogą być wszelkie rzeczy, zarówno ruchome jak i nieruchome, które po wykorzystaniu wracają do właściciela.

Umowa użyczenia najczęściej bywa zawierana w stosunkach sąsiedzkich i przyjacielskie?!, np. użycza się rower, długopis, książki z biblioteki. W języku potocznym użyczenie bywa błędnie nazywane pożyczką. Użyczenie jest zawsze umową bezpłatną i tym różni się od najmu, do którego poza tym jest bardzo podobne.

Biorący rzecz w używanie obowiązany jest posługiwać się nią w sposób zgodny z umową oraz z naturą i przeznaczeniem rzeczy, a także ponosić zwykle koszty jej utrzymania. Zwrot rzeczy powinien nastąpić po upływie wyznaczonego terminu, a jeśli terminu nie umówiono, po wykorzystaniu rzeczy lub upływie takiego czasu, w jakim biorący rzecz mógł ją wykorzystać. Użyczający może wcześniej zażądać zwrotu rzeczy, jeżeli kontrahent używa jej niezgodnie z umową lub przeznaczeniem, powierza ją bez upoważnienia innej osobie, albo jeśli rzecz stała się potrzebna samemu użyczającemu. Umowę pożyczki i umowę użyczenia, których w mowie potocznej na ogół się nie rozróżnia, charakteryzują następujące odrębności.

– Pożyczka może być odpłatna lub bezpłatna, natomiast użyczenie zawsze jest bezpłatne.

– Przedmiotem pożyczki mogą być jedynie pieniądze lub inne rzeczy gatunkowo oznaczone, natomiast przedmiotem użyczenia może być każda rzecz, najczęściej indywidualnie oznaczona, ruchoma lub nieruchoma.

– Prawo własności pożyczonych rzeczy przechodzi na biorącego pożyczkę, który z kolei po pewnym czasie przenosi na dającego pożyczkę prawo własności takiej samej ilości takich samych rzeczy, natomiast w umowie użyczenia własność pozostaje przez cały czas przy użyczającym, a biorący rzecz w użyczenie jest jedynie posiadaczem zależnym otrzymanej od kontrahenta rzeczy.

Leave a Reply