Partnerzy
profesjonalne usługi notarialne - notariusz Bydgoszcz Centrum

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna zgodnie ze swoją nazwą stanowi wstęp do zawarcia w przyszłości właściwej umowy. Jest to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o oznaczonej treści. Obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej może być nałożony albo tylko na jedną stronę i wtedy na żądanie drugiej będzie ona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej, albo na obie strony i wtedy każda z nich będzie mogła domagać się od partnera zawarcia przyrzeczonej umowy.

Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyszłej umowy oraz oznaczać termin, w którym ma być zawarta (art. 389 k.c.). Umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności żadnej szczególnej formy, nawet jeśli dla umowy przyrzeczonej przepisy przewidują formę szczególną (pisemną, aktu notarialnego). Jednakże zawarcie umowy przedwstępnej w takiej formie, jaka jest wymagana dla umowy przyrzeczonej lepiej zabezpiecza interesy strony uprawnionej, która wówczas może się domagać – w razie potrzeby na drodze sądowej – albo zawarcia przyrzeczonej umowy, albo odszkodowania z powodu niezawarcia umowy. Jeśli umowa przedwstępna nie czyni zadość tym wymaganiom odnośnie do formy, jakim musi odpowiadać umowa przyrzeczona, strona uprawniona nie może domagać się zawarcia umowy, a jej roszczenie ogranicza się do żądania naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Orzeczenie wydane przez sąd na żądanie uprawnionego zastępuje umowę przyrzeczoną.

Leave a Reply