Obowiązki najemcy

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659 § 2 k.c.), na przykład najemca w zamian za wynajęcie samochodu zobowiązuje się kupić do niego nowe opony. Jeśli strony nie postanowiły w umowie inaczej, czynsz jest płatny z góry miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca, a przy krótszym niż miesiąc okresie najmu całość czynszu jest płatna z góry.

Najemca ma obowiązek używać rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawować nad nią pieczę. Nie może również czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem rzeczy. Po zakończeniu najmu najemca ma obowiązek zwrócić rzecz wynajmującemu w stanie niepogorszonym z tym jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy (art. 675 k.c.).

Jeśli umowa mu tego nie zabrania, najemca może najętą rzecz wynająć innej osobie (podnajem). Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu, na który umowa była zawarta. Jeśli nie oznaczono czasokresu najmu, kończy się on wskutek wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zależy od umowy. Gdy w umowie nie ustalono okresu wypowiedzenia, obowiązują terminy wymienione w art. 673 § 2 k.c. Zależą one od terminów płatności czynszu. Na przykład gdy czynsz jest płatny miesięcznie, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, a jego zakończenie powinno przypaść na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wynajmujący może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia, jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z jej przeznaczeniem, jeśli naraża rzecz na utratę lub uszkodzenie, albo gdy zalega z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności.

Odrębnie uregulowany jest najem lokali. Odnoszą się do niego art. 680-692 k.c. oraz przepisy pozakodeksowe. W przepisach pozakodeksowych zawarte są nie tylko uregulowania cywilnoprawne, lecz również administracyjnoprawne.

Leave a Reply