Partnerzy

UMOWA DAROWIZNY

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna ma stosunkowo niewielkie znaczenie w obrocie cywilnym i znajduje zastosowanie najczęściej między osobami fizycznymi (prezenty imieninowe, darowizny między krewnymi). Celem darowizny jest bezpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz drugiej osoby, kosztem majątku darczyńcy.

Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą. Darczyńca nie otrzymuje za swoje świadczenie żadnego ekwiwalentu. Darczyńca odpowiada z tytułu rękojmi za szkodę wyrządzoną obdarowanemu wskutek wadliwości rzeczy, ale tylko w ograniczonym zakresie, uzasadnionym nieodpłatnym charakterem darowizny.

Darowiznę jeszcze nie dokonaną darczyńca może odwołać, jeśli jego stosunki majątkowe tak się pogorszyły, że wykonanie darowizny naraziłoby go na istotny uszczerbek majątkowy. Darczyńca może odwołać darowiznę także z powodu niewdzięczności obdarowanego, wyrażającej się na przykład w popełnieniu przeciwko niemu przestępstwa lub w ciężkim naruszeniu obowiązków rodzinnych. Może to nastąpić również po wykonaniu darowizny.

Leave a Reply