Skutki posiadania

– Z posiadaniem kodeks cywilny łączy kilka domniemań. Są to do-mniemania wzruszalne (praesumptiones iuris tantum), które mogą być obalone dowodem przeciwnym. Główną rolę odgrywa domniemanie, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Gdy więc ktoś włada rzeczą tak jak właściciel, istnieje domniemanie, że jest właścicielem. Posiadacz nie musi udowadniać swego prawa własności, co w odniesieniu do rzeczy ruchomych mogłoby być trudne, a nawet wręcz niemożliwe, wystarcza, że sprawuje faktyczne władztwo. Ciężar udowodnienia, że jest inaczej, spoczywa na oponencie. Domniemywa się także: a) że posiadacz jest posiadaczem samoistnym, b) że istnieje ciągłość posiadania, c) że posiadacz jest w dobrej wierze.

– Posiadanie umożliwia nabycie wykonywanego prawa w drodze zasiedzenia. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do prawa własności, które można nabyć przez długotrwałe posiadanie samoistne.

– Przepisy prawa chronią posiadanie. Ochronie podlega także posiadacz nie dysponujący prawem, które faktycznie wykonuje i posiadacz w złej wierze.

Leave a Reply