Przepisy kodeksu cywilnego

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość zrzeczeniasię korzystania z przedawnienia. Dłużnik może oświadczyć, że nie korzysta z przedawnienia. Oświadczenie to może być złożone po upływie terminu przedawnienia, dłużnik nie może więc z góry wyrzec się korzyści, jakie płyną z przedawnienia, gdyż mogłoby to

doprowadzić do nadużycia sytuacji przez stronę ekonomicznie silniejszą, do wywierania niedozwolonych nacisków, do uzależnienia zgody na zawarcie umowy od zrzeczenia się prawa do skorzystania z przedawnienia i podobnych niedopuszczalnych praktyk.

Pozostawienie dłużnikowi swobody co do tego, czy chce skorzystać z przedaw-nienia zostało pomyślane dla takich przypadków, w których jest on zainteresowany w sądowym roztrzygnięciu sporu co do meritum, na przykład w celu wykazania wyrokiem, że spełnił swoje świadczenie.

Leave a Reply