Partnerzy


Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca może temu żądaniu odmówić, gdyby naprawa lub wymiana były niemożliwe lub wymagały nadmiernych kosztów. W takim przypadku kupujący może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umowąjest nieistotna. Naprawiając lub wymieniając wadliwą rzecz sprzedawca ma także obowiązek pokryć koszty poniesione przez kupującego, na przykład koszty demontażu rzeczy, jej dostarczenia do sprzedawcy, materiałów, robocizny, ponownego zamontowania i uruchomienia.

Jeżeli niezgodność towaru z umową wyszła na jaw w ciągu sześciu miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała w chwili wydania. W innych przypadkach kupujący musi to wykazać.

Kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia, w przeciwnym razie traci swoje uprawnienia. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni, uważa się, że ją uznał. Odpowiedzialność sprzedawcy wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaruu z umową, jeżeli kupujący o niezgodności wiedział lub – oceniając rzecz rozsądnie – powinien był wiedzieć.

Przepisy regulujące omawianą odpowiedzialność sprzedawcy mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W związku z tym strony nie mogą jej wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy.

Leave a Reply