Miejsce i czas wykonania zobowiązania

O miejscu wykonania zobowiązania decyduje przede wszystkim umowa stron. Strony dysponują w tym zakresie w zasadzie pełną swobodą, mogą ustalić miejsce spełnienia świadczenia zgodnie ze swymi interesami. Przeszkodę może tu stanowić jedynie natura świadczenia, jeśli daje się ono spełnić tylko w jakimś określonym miejscu.

W razie braku odpowiednich postanowień umownych o miejscu wykonania zobowiązania decyduje więc z kolei właściwość zobowiązania. I tak na przykład miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wybudowaniu domu może być tylko wskazana przez zamawiającego działka budowlana, miejscem naprawy zegara ratuszowego – wieża ratuszowa itd.

Jeśli wreszcie przy pomocy wymienionych wyżej kryteriów nie można ustalić miejsca wykonania zobowiązania, w grę wchodzi generalna zasada, która każe zobowiązanie wykonać w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika. W związku z tym klient powinien odebrać buty w punkcie naprawczym, uszyte ubranie u krawca, okulary u optyka.

Zasada ta nie znajduje zastosowania do jednego z rodzajów zobowiązań, mianowicie zobowiązań pieniężnych. Kwotę pieniężną dłużnik ma obowiązek przesłać wierzycielowi do jego miejsca zamieszkania lub siedziby, na swój koszt i ryzyko.

Termin wykonania zobowiązania jest zazwyczaj przez strony ustalony w umowie, może też wynikać z właściwości świadczenia. Dopiero z braku tych kryteriów wchodzą w grę przepisy ustawy, które nakazują dłużnikowi spełnić świadczenie niezwłocznie po wezwaniu go do tego przez wierzyciela. Wierzyciel powinien uwzględnić czas potrzebny dłużnikowi na przygotowanie i spełnienie świadczenia.

W wielu przypadkach termin świadczenia zależy od wypowiedzenia, czyli jednostronnego oświadczenia woli jednej ze stron. Wypowiedzenie może wynikać z ustawy lub umowy stron. Na przykład udzieloną bezterminowo pożyczkę należy zwrócić w ciągu sześciu tygodni po jej wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723 k.c.).

Leave a Reply