Partnerzy


Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców

Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, zwana dalej Komisją, działa na posiedzeniach, w trakcie których rozpatrywane są zgłaszane przez twórców i artystów wnioski. Podstawowy trzon Komisji stanowią jej stali członkowie: podse-kretarz stanu w Ministerstwie Kultury jako jej przewodniczący, jego zastępca, którym jest przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, przedstawiciel ZUS, reprezentujący kompetentne organy administracji publicznej oraz przedstawiciel branżowych związków zawodowych, reprezentujący środowiska wnioskodawców.

Stanowiska wnioskodawców mogą być popierane w trakcie posiedzeń poszczególnych składów Komisji także przez jej członków niestałych, którymi są przedstawiciele właściwych związków (stowarzyszeń), grupujących twórców lub artystów, za pośrednictwem których można zgłosić swój wniosek w sprawie ustalenia okoliczności warunkujących prawo do świadczeń. Jest to o tyle korzystne, iż właściwy związek (stowarzyszenie) może wówczas pozytywnie wniosek będącego jego członkiem twórcy lub artysty zaopiniować. Oczywiście, poparcie to nie wchodzi w grę w przypadku twórców i artystów nie zrzeszonych, którzy zdani są na samodzielne występowanie do Komisji.

Leave a Reply