Partnerzy


Do wniosku powinny być załączone

– kopia statutu osoby prawnej lub udokumentowane dane personalno-adresowe osoby fizycznej z zaświadczeniem o niekaralności, – projekt aktu założycielskiego projekt statutu szkoły,

– opinia straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bez-pieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła, – wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

– zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków pracy szkoły lub placówki oraz do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.

Leave a Reply