Bardziej szczegółowo powinności dyrektora określa art. 39 USO. Dyrektor:

– kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

– sprawuje nadzór pedagogiczny,

– sprawuje opiekę nad uczniami, stwarzając im warunki harmonijnego rozwoju,

– realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

– dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi od-powiedzialność za właściwe ich wykorzystywanie,

– organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

– wykonuje inne zadania, wynikające z przepisów szczególnych,

– współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

Leave a Reply